OTEVŘENO: ST 6:00 - 14:30 412 386 202objednavky@ts-sluknov.cz

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Technické služby Šluknov, spol. s r. o.,

IČ:                  25410539

Sídlo:              Císařský 378, 407 77 Šluknov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15916

dále také jen „správce“ osobních údajů nebo „společnost“

Vám tímto poskytuje informaci o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/3S (dále jen „Nařízení“).

 

Společnost úvodem připomíná, že všichni její zaměstnanci jsou ze smluvních pracovněprávních ujednání vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s činností ve Společnosti.

 

Kontaktní údaje Společnosti, jako správce

Společnost je možné následujícími způsoby:

  • písemně na adrese Císařský 378, 407 77  Šluknov
  • na e-mailové adrese: info@ts-sluknov.cz
  • telefonicky: 412 386 202

 

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence je možné kontaktovat takto:

  • písemně na adrese Císařský 378, 407  77 Šluknov
  • na e-mailové adrese: info@ts-sluknov.cz

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů a účel zpracování

Bude-li Společnost ve smyslu Nařízení správcem osobních údajů, bude sdělené osobní údaje zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem, jejíž smluvní stranou je Zákazník nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Zákazníka (společně dále též „Zákazník“).

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Zákazníka, která vyplývá ze zmíněné smlouvy.

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje také z důvodu splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Tyto povinnosti správci ukládají obecně závazné právní předpisy, může se jednat např. o zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o povinnosti stanovené účetními a daňovými zákony, aj.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb podle smlouvy uzavřené se Zákazníkem a plnění zákonných povinností.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Zákazníka:

Jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa bydliště), datum narození, údaje spojené s plněním smluvního vztahu ( IČ, DIČ, adresa místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení) a další údaje, které Zákazník sdělí společnosti pro účely poskytnutí služby.

 

 Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, policie, různé správní úřady)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů Zákazníka

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva Zákazníka

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům. Toto právo znamená, že Zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Zákazník právo kdykoli doplnit.

 

Zákazník má právo na výmaz osobních údajů. Toto právo představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Zákazník o to požádá.

 

Zákazník má právo, aby správce  v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku.

 

Zákazník má právo na  přenositelnost údajů. Toto právo dává Zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

Další informace o zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v listinné podobě, v elektronické podobě a neautomatizovaně.

 

V případě, že bude Zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Společnost zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

 

Více informací o právech Zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)