OTEVŘENO: ST 6:00 - 14:30 412 386 202objednavky@ts-sluknov.cz

Sběrný dvůr

Sem patří jakýkoliv objemný komunální odpad, nebezpečné chemikálie, stavební suť a nebo elektroodpad.

Sběrný dvůr
Místo pro váš odpad v areálu kompostárny, kapacita 90t

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží občanům města Šluknov a rovněž tak obyvatelům přilehlých obcí Císařský, Království, Kunratice, Nové Hraběcí a Rožany. Při vjezdu do sběrného dvora je nutné se zvážit na silniční mostové váze, kde také dojde ke kontrole přivezeného odpadu obsluhou sběrného dvora. Obsluha zákazníka případně poučí, jak jej správně roztřídit do kontejnerů.

Zařízení je částečně vybaveno nájezdovou rampou pro automobily či jiné prostředky (osobní vleky, káry apod.), kam je možno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady do velkoobjemových kontejnerů na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny. Jedná se především o objemný odpad a suť. Na manipulační ploše se nachází dále kontejnerové stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií, tj. plastové obaly, papír a lepenka, izolační materiály, stavební materiály obsahující azbest (eternit), dřevo (nábytek musí být rozložený na desky a zbavený kovových částí), sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad.

Ve sběrném dvoře je také možnost zpětného odběru elektrozařízení, pneumatik, autobaterií, baterií, tonerů, zářivek, a tudíž jej mohou občané odevzdat zdarma. Zařízení disponuje i potřebnými sběrnými nádobami na nebezpečný odpad (plechovky od barev, zbytky barev, vyjetý olej, zářivky atd.). Pakliže občan doveze Eternit, je nutné, aby byl v pytlích, které lze zakoupit přímo v areálu sběrného dvora.

V tuto chvíli je možné ve sběrném dvoře zdarma odevzdat bio odpad, nicméně musí být vytříděný o objemné kusy, které je potřeba dále upravit (kořeny, pařezy atd.). Naopak zpoplatněná je suť, eternit a nebezpečný odpad.

 Podnikatelé a fyzické osoby z okolních obcí mají i nadále možnost do sběrného dvora dovézt i objemný odpad, v tomto případě, je nutné uhradit poplatek dle ceníku za odpad.

Všechny odpady, které je možné odevzdat ve sběrném dvoře, jsou uvedené v ceníku.

Jak správně třídit odpad?

Od 1.9.2023 došlo k úpravám cen na sběrném dvoře s dopadem na jednotlivé odpady a zpřísnění podmínek pro dovoz odpadu na sběrný dvůr.  Vzhledem k tomu, že město má zákonnou povinnost třídit odpad, došlo ke změně třídícího systému na sběrném dvoře, aby se snížilo množství objemného odpadu a tím se zamezilo vyšším nákladům za jeho likvidaci.

Doposud bylo možné na sběrném dvoře odložit veškeré objemné odpady společně se stavební sutí. A to jak ve vlastních vozících, tak i v pronajatých kontejnerech. Nyní je potřeba tyto odpady řádně vytřídit. Pakliže si občan či podnikatelský subjekt objedná velkoobjemový kontejner na objemný odpad nebo stavební suť, je nutné, aby byl odpad správně roztříděný (např. pokud je objednán kontejner na suť, musí být v kontejneru pouze suť a roztříděná dle požadavků vypsaných níže. V případě, že je objednán kontejner na objemný odpad, nesmí v něm být žádné železo, suť, dřevo, papír viz níže). Jestliže bude v kontejneru odpad, pro který nebyl kontejner určený, bude potřeba si jej znovu přetřídit. Pokud se tak nestane, bude účtovaný poplatek za dotřídění a následně bude odpad účtován dle aktuálního ceníku TS Šluknov, spol. s.r.o..

Nově je nutné také správně rozlišovat stavební suť na „Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (katalogové číslo 170 107)“ a „Směsné stavební a demoliční odpady (170 904)“. Pod katalogovým číslem 170 107 se evidují např. čisté cihly, čistý beton a keramika. Tyto odpady nesmí obsahovat žádné další odpady jako je dřevo, izolace, sádrokarton a obaly.  Zatímco pod katalogovým číslem 170 904 se evidují směsi stavebních a demoličních odpadů jako např. omítky, špinavé cihly a jiný demoliční odpad, který neobsahuje nebezpečné látky.

Změna se týká i přistavovaných kontejnerů na objemný odpad do místních částí. Do těchto kontejnerů patří především odpady jako koberce, lina, sedací soupravy, čalouněné postele a křesla. Nepatří sem komodity, které je možné vytřídit a odevzdat na sběrném dvoře jako například dřevěný nábytek, pneumatiky, dřevěná okna, veškeré kovy, elektro, lepenka, plechovky od barev, oleje a mnoho dalšího. U přistavěných kontejneru o vybraných sobotách po katastru města, bude vždy obsluha, která odpad zkontroluje a rozhodne, zdali je možné jej přijmout jako objemný odpad, nebo musí být odpad přetříděn, překategorizován a občanem odvezen do sběrného dvora.

Museli jsme reagovat na vyvíjející se situaci kolem odpadů. Pravidelně ceny koncových zařízení, kde veškerý odpad ze sběrného dvora končí, sledujeme. Není vyloučeno, že jakmile se nám povede vyjednat lepší obchodní podmínky s těmito zařízeními, cena odpadu, především stavební suti (170 904 a 170 107), kde došlo k významnému navýšení, se automaticky zlepší. Ceny za uložení odpadů v našem sběrném dvoře jsou srovnatelné s cenami sběrných dvorů okolních měst.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budete odpady třídit s námi. V případě jakýkoliv nejasností je možné se obrátit na zaměstnance sběrného dvora kdykoliv v provozní době.

Provozní doba kompostárna a sběrný dvůr

Kdy je možnost odevzdat objemný i biologický odpad

Letní provoz (březen - říjen)

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý ZAVŘENO  
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek ZAVŘENO  
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

 

Zimní provoz (listopad - únor)

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý ZAVŘENO  
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Čtvrtek ZAVŘENO  
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Podmínky pro občany

Objemný odpad je možné odevzdat zdarma a to 500 kg za domácnost a rok na základě odpadové karty. Platí pouze pro občany. Zpoplatněno je ukládání nebezpečného odpadu katalogové číslo 170605 izolační materiál s obsahem azbestu (eternit). Zpoplatněn je rovněž veškerý stavební odpad z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina, ...

Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými odpady ve Šluknově.